مشترک تاریخ اندیش شوید
خواننده محترم، تاریخ اندیش نهایت آرمان خود را بر این باور قرار داده است، که در کنار شما باشد و دراندیشه ی توانای شما جایی باز کند. لذا شما با اشتراک این نشریه به ما کمک می کنید تا در نیل به رسالت علمی؛ فکری و فرهنگی خود که همانا آگاهی بخشی صحیح اندیشه تاریخی است؛ موفق شویم.

⦁ فصلنامه تاریخ اندیش در ابتدای هر فصل منتشر خواهد شد.
⦁ شما با اشتراک، این نشریه را می توانید در منزل یا محل کار خود دریافت نمایید.
⦁ بهای اشتراک سالیانه(4 شماره)با احتساب هزینه پست 100 هزار تومان و بهای اشتراک نیم ساله (2 شماره) 50 هزار تومان می باشد که علاقه مندان با انتخاب یکی از این اشتراک ها می توانند مبلغ را به حساب جاری نشریه تاریخ اندیش به شماره حساب 0111582317007 بانک ملی به نام مدیر مسئول نشریه: آسیه ایزدیار واریز نمایند و یا به شماره کارت 6037997401549408 بانک ملی انتقال دهند.
⦁ لطفا فایل برگ اشتراک را کامل و خوانا پر نموده و آن را به همراه رسید پرداخت وجه به پست الکترونیک نشریه به آدرس: ⦁ info@tarikhandish.ir و یا شماره 09115005094تلگرام نمایید.
⦁ در صورت تغییر نشانی و یا تلفن، موضوع کتباً به ایمیل‌ نشریه ابلاغ گردد.