“شاید یکی از بهترین طراحی هایی که در زمینه ی وب و یکی از بهترین قالبهایی که برای ورد پرس دیده باشم قالب الیزون هست این قالب تمامی امکاناتی را که میخواستم در تمامی زمینه ها برای من و بقیه ی طراحان فراهم می کند.”