شماره دوم  نشریه تاریخ اندیش به تاریخ گیلان اختصاص یافته است . این شماره نشریه به سه دوره کلیدی تاریخ گیلان یعنی دوره باستان ، دوران هجوم اعراب مسلمان به ایران و در نهایت دوره صفویه و قاجار نگاهی انداخته است.

دکتر محمد محمود پور طی مقاله ای تحت عنوان جغرافیای انسانی گیلان پیش از برآمدن صفویان، با بررسی منابع اولیه، ضمن معرفی اقوام ساکن در گیلان، جایگاه و سهم هر کدام از آنها را تا پیش از برآمدن صفویان مورد مداقه قرار داده است.

دلایل سقوط حکومت دابویگان عنوان مقاله آسیه ایزدیار است. وی در این مقاله ضمن پرداختن به حکومت محلی دابویگان در گیلان و تبرستان؛ به حدود دو قرن ایستادگی این خطه در برابر تهاجمات اعراب مسلمان پرداخته است.

بهمن انصاری نیز در ادامه به عوامل پایداری حکومت باوندیان(دیگر حکومت محلی این خطه)پراخته است. وی در این مقاله، عواملی را که به مدت ۸۰۰ سال دوام این سلسله را تضمین نموده است ؛ بررسی می نماید.

دکتر ساسان طهماسبی به بررسی تاریخی دلایل انقراض ببر مازندران پرداخته است. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است که چطور شاهان و شاهزادگان دوره های صفوی و قاجار با عملکرد خود  این گونه را در مرز انقراض قرار دادند و آخرین ببر مازندران در نهایت سرنوشتش چه شد.

سمانه خلیلی فر ضمن مقاله خود تحت عنوان نهاد های اقتصادی رشت در دوره صفوی و قاجار به شهر رشت نگاهی افکنده است و اینکه چطور این شهر در دوره رونق عصر صفوی به یکی از مهم ترین شهرهای ایران تبدیل شد و مورد توجه تجار داخلی و خارجی قرار گرفت و مهم ترین نهادهای اقتصادی در این شهر به وجود آمد.

نگاهی به حیات سید محمد باقر شفتی از شفت گیلان تا اصفهان و از فقر تا قدرت و ثروت در مقاله تحت عنوان نقش سید محمد باقر شفتی در تحولات عصر قاجار از دکتر عبدالمجید ایدی آمده است و بلاخره آخرین مقاله این شماره  با عنوان گیلان و گیلانی ها  از نگاه سفرنامه نویسان اروپایی  دوره قاجار به قلم علیرضا احمدی به نقطه نظر اروپاییانی که در این زمان از گیلان دیدن کرده اند پرداخته شده است.