درباره تاریخ اندیش
تاریخ اندیش، فصلنامه ای اختصاصی و مستقل در زمینه تاریخ با گستره انتشار سراسری است که در زمستان سال ۹۶با شماره مجوز 80808موفق به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.همچنین دارای کد شاپا از مرکز ملی شاپا به شماره:ISSN 2676-5047 می باشد. این نشریه هدف خود را ارتقاء دانش و آگاهی تاریخی می داند. زیرا بر این باور است که با شناخت دستاوردهای یک ملت در گذر زمان و مسیر تاریخ آن، تصویر روشن تری از هویت ملی و تاریخی آن به دست می آید و راهنما و راهگشا نسل آینده و مشکلات پیش روی آنان خواهد بود. دراین راستا تاریخ اندیش سعی دارد با نگاهی متفاوت به مباحث و موضوعات تاریخی و مطالعات میان رشته ای آن همچون باستانشناسی، هنر، ادبیات، معماری و ایرانشناسی بپردازد و از جدیدترین آثار و دستاوردهای پژوهشی آنها بهره ببرد تا سهمی در انتقال دانش تاریخ نه فقط در بین قشر دانشگاهی و متخصص، بلکه در جهت آگاهی بخشی عموم مردم که بی شک مخاطبین اصلی دستاوردها و یافته های علمی تاریخ هستند، داشته باشد.