پست های الکترونیک نشریه:
info@tarikhandish.ir
Tarikhandish@gmail.com
صندوق پستی مجله: 1149
تماس با دفتر مجله: 33614159-013 تماس با مدیرمسئول: 09115005094