پست های الکترونیک نشریه:
info@tarikhandish.ir
Tarikhandish@gmail.com
تماس با روابط عمومی : 09115005094
تماس با امور مشترکین:09189894082 خانم مهری الوار