در شماره زمستانی نشریه تاریخ اندیش:

دکتر حسین علی بیگی در مقاله خود به اوضاع وموقعیت اجتماعی اهل ذمه در دوران پس از وفات پیامبر پرداخته است.بهمن انصاری در این شماره به نقش پررنگ دانشمندان زرتشتی در انتقال دانش و شکل گیری تمدن اسلامی نظر افکنده است.رحیم شبانه به جنبش های عصر اموی و نقش ایرانیان موالی در آن پرداخته است واینکه چگونه این جنبش ها در ایران رنگ وبوی غیر مذهبی گرفته اند.

نقش اتابکان در تضعیف حکومت سلجوقیان، عنوان مقاله ایست که مهرداد رونقی در ضمن پرداختن به عوامل سقوط سلسله سلجوقیان به آن می پردازد. در مقاله حکومت قاجاریه و چگونگی برقراری امنیت و توازن در جامعه ، دکتر محمد رضا علم واحمد غلامی به جامعه بحران زده دوره قاجار می پردازند واینکه چطور سردمداران قاجاریه بدون استفده از نیروی نظامی و صرف بودجهتنها از طریق دخالت در امور مذهبی، اجتماعی واقتصادی ،امنیت را در جامعه بر قرار ساختند.

هومن صدیقی در مقاله خود تحت عنوان سرهنگ نصرت الله خان آزاد راد از سرداران نهضت جنگل به یکی از شخصیت های تاثیر گذار ومهم اما کمتر پرداخته شده نهضت جنگل می پردازد ورویدادهای زندگی او را شرح می دهد. مقابر پادشاهان قاجار از دکتر سید مسعود سید بنکدار و وحیدامامی جمعه، دنباله مقاله ایست که این بارنویسندگان سعی در شناسایی مقابر شاهان قاجار در حرم حضرت معصومه (ع)دارند. و سرانجام آخرین مقاله این شماره تحت عنوان تاثیر پذیری مکتب نقاشی اصفهان از تحولات اجتماعی دوره صفویه از سید محمد حسینی، بههنر نقاشی این دوره می پردازد وعوامل شکل گیری مکتبی هنری و مستقل به نام مکتب اصفهان را بر می شمرد.

شماره سوم نشریه تاریخ اندیش هم اکنون از طریق فروشگاه این سایت و همین طور کتابفروشی های معتبر قابل دسترس است.