شماره چهارم(بهار ) نشریه تاریخ اندیش که به تاریخ دریای کاسپین اختصاص یافته است؛ منتشر شد. در این شماره کوشش شده است تا ردپای دریای کاسپین از نقطه نظر زبانشناسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، باستانشناسی و ادبی مورد بررسی قرار گیرد. تا به برخی از سوالات در حوزه تاریخ و پیشینه این دریا، رژیم حقوقی حاکم بر آن، فرهنگ بومی اقوام پیرامونی این دریا، یافته های باستانشناسی و بازتاب این دریا در آثار ادبی و اشعار شعرا پاسخ داده شود.

این شماره نشریه تاریخ اندیش هم اکنون در کتابفروشی های معتبر سراسر کشور در دسترس خوانندگان است.