فراخوان مقاله بهداشت و سلامت در ادوار تاریخ
اردیبهشت 24, 1399
نمایش همه

فراخوان مقاله نام ایران و هویت ایرانی در گستره تاریخ

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند، با توجه به ضرورت بازشناسی هویت ایرانی در هر دوره ای و بررسی پیشینه و دیرینگی نام ایران در منابع مختلف و چگونگی مفهوم آن در ادوار مختلف تاریخ، مجله تاریخ اندیش بر آن شده است طی شماره ویژه ای به این موضوع بپردازد. لذا از تمامی صاحب نظران و پژوهشگران در این حوزه مطالعاتی دعوت می شود مقالات خود را به ایمیل های نشریه ارسال نمایند.

محورهای پیشنهادی:

بازشناسی نام ایران در کتیبه های باستانی، متون تاریخی و منابع انیرانی(غیر ایرانی)

نام ایران در شعر فارسی

مفهوم و پیشینه نام ایران در ادوار مختلف تاریخ

مفهوم نام ایران در اساطیر ایرانی

مولفه های تداوم بخش هویت ایرانی در طول تاریخ

پیوند نام ایران با هویت ایرانی

تمدن اسلامی و هویت ایرانی

مسئله هویت ایرانی در ایران معاصر

متنون نو زرتشتی و نقش مروجان آنها در شکل گیری مفهوم نوین ایران

آینده هویت ایرانی و فرایند جهانی شدن

حداکثر زمان ارسال مقالات ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۰

ایمیل های نشریه

info@tarikhandish.ir

tarikhandish@gmail.com