خواننده محترم، تاریخ اندیش نهایت آرمان خود را بر این باور قرار داده است که در کنار شما باشد و در اندیشه توانای شما جایی باز کند. لذا شما با اشتراک این نشریه به ما کمک می کنید تا در نیل به رسالت علمی؛ فکری و فرهنگی خود که همانا آگاهی بخشی صیح اندیشه تاریخی است؛ موفق باشیم. بهای اشتراک سالیانه(چهار شماره)با احتساب هزینه پست 120 هزار تومان می باشد که این مبلغ را به حساب جاری نشریه تاریخ اندیش به شماره حساب 0111582317007 بانک ملی به نام مدیر مسئول نشریه:آسیه ایزدیار واریز نمایید و یا با شماره کارت 6037997401549408 بانک ملی انتقال دهید. لطفا فایل برگه اشتراک را کاملا خوانا پر نموده و آن را به همراه رسید پرداخت وجه به پست الکترونیکی نشریه به آدرس:info@tarikhandish.ir و یا تلگرام شماره 09115005094 ارسال نمایید. در صورت تغییر نشانی و یا تلفن موضوع را کتبا به ایمیل نشریه ابلاغ نمایید.