نشریه تاریخ اندیش شماره پنجم – تابستان و پاییز۹۸
دسامبر 15, 2019
نشریه تاریخ اندیش شماره هفتم تابستان ۹۹
نوامبر 7, 2020
نمایش همه

نشریه تاریخ اندیش شماره ششم زمستان ۹۸ و بهار ۹۹

65,000 تومان


دراین شماره نشریه تاریخ اندیش به موضوع تاریخ اساطیر ایران پرداخته است.

آنچه در شماره ششم نشریه تاریخ اندیش خواهید خواند:

(سر مقاله) کارکرد اسطوره ها در جهان امروز چیست؟ – دکتر محمود جعفری دهقی

بختیاری ها و اسطوره آناهیتا – دکتر ساسان طهماسبی

نگاهی به اسطوره های کردی بر اساس کتب مقدس آیین ایزدی – دکتر فاطمه کاتب ، سیران چوپان، رحمت نادری

گاهنگاری دودمان کیانیان و دودمان پیشدادی از روزگار منوچهر در عصر آهن فلات ایران  سورنا فیروزی

کهن ترین اسطوره های عاشقانه ایران غربی – آسیه ایزدیار ، بهمن انصاری

رب النوع پیروزی نزد ایرانیان و اورارتوها در قالب ایزد بهرام و خدای خالدی – دکتر مریم دارا

فریدون و اساطیر جهان – اسماعیل پهلوان ، شهناز مهری الوار

بررسی اسطوره انسان ـ عقرب و ارتباط آن با مرگ و زندگی در تمدن جیرفت – سید محمود حسینی

تبرستان و ایرانویچ -دکتر پژمان خسروی

توضیحات

آنچه در شماره ششم نشریه تاریخ اندیش خواهید خواند:

(سر مقاله) کارکرد اسطوره ها در جهان امروز چیست؟ – دکتر محمود جعفری دهقی

بختیاری ها و اسطوره آناهیتا – دکتر ساسان طهماسبی

نگاهی به اسطوره های کردی بر اساس کتب مقدس آیین ایزدی – دکتر فاطمه کاتب ، سیران چوپان، رحمت نادری

گاهنگاری دودمان کیانیان و دودمان پیشدادی از روزگار منوچهر در عصر آهن فلات ایران  سورنا فیروزی

کهن ترین اسطوره های عاشقانه ایران غربی – آسیه ایزدیار ، بهمن انصاری

رب النوع پیروزی نزد ایرانیان و اورارتوها در قالب ایزد بهرام و خدای خالدی – دکتر مریم دارا

فریدون و اساطیر جهان – اسماعیل پهلوان ، شهناز مهری الوار

بررسی اسطوره انسان ـ عقرب و ارتباط آن با مرگ و زندگی در تمدن جیرفت – سید محمود حسینی

تبرستان و ایرانویچ -دکتر پژمان خسروی