طراحی تک صفحه ای

طراحی تک صفحه ای.اگرشما میخاهید برای وب سایت خود فقط یک صفحه طراحی کنید.شما میتوانید این کار را توسط این قالب انجام دهید و میتوانید به تمامی صفحات اسکرول و ارجاع کنید