سایدبارهای نامحدود

داخل قالب Be هر صفحه ای میتونه ساید بار خودشه داشته باشه.وتمامی ساید بار ها به صورت نامحدود هستندو برای هر صفحه میتوانید مشخص کنید که سایدبارشما کدام سمت باشد.سمت راست یا چپ. و این امکانات زیادی را برای شما فراهم همی کند.